เทศบาลเมืองบ้านฉาง

…เทศบาลเมืองบ้านฉาง ดันเมืองแห่งนวัตกรรมเปิดศูนย์นวัตกรรมวิชาการเทศบาลเมืองบ้านฉางแห่งแรกในย่านนวัตกรรมอู่ตะเภา-บ้านฉาง จังหวัดระยอง…..

…เทศบาลเมืองบ้านฉาง ดันเมืองแห่งนวัตกรรมเปิดศูนย์นวัตกรรมวิชาการเทศบาลเมืองบ้านฉางแห่งแรกในย่านนวัตกรรมอู่ตะเภา-บ้านฉาง จังหวัดระยอง…..

โดยเมื่อเวลา 10.00 น. นายพิรุณ เหมะรัตน์ รองผวจ.ระยอง พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง นายไพโรจน์ เรืองธุรกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดศูนย์นวัตกรรมวิชาการเทศบาลเมืองบ้านฉาง Banchang Learning Innovation Center ภายใต้โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรม อู่ตะเภา – บ้านฉาง วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง ภายใต้แนวความคิดในการจัดงาน “พรุ่งนี้ที่บ้านฉาง”


นายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง ดำเนินวิสัยทัศน์ให้อำเภอบ้านฉางเป็นพื้นที่หนึ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และเป็นศูนย์กลางความเจริญเติบโตของการพัฒนาย่านนวัตกรรมอู่ตะเภา-บ้านฉาง ด้วยนโยบายและแนวคิด ที่สอดคล้องกันในการพัฒนาเมืองบ้านฉาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ในการรองรับความเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตและเพื่อให้การพัฒนาเมืองบ้านฉางสอดคล้องกับการพัฒนาย่านนวัตกรรม อู่ตะเภา – บ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง จึงได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิชาการเทศบาลเมืองบ้านฉางขึ้น โดยความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลเมือง บ้านฉาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมวิชาการเทศบาลเมืองบ้านฉาง ซึ่งเป็นสถานที่ในการประสานงานและการบ่มเพาะความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
โดยประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ การอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน การอบรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและความรู้จากมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริบทของชุมชนของผู้ประกอบการ โรงเรียน สถาบันการศึกษา ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่น

รวมถึงพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การประกอบอาชีพ การพัฒนาเมืองในพื้นที่ นอกจากนี้ศูนย์นวัตกรรมวิชาการเทศบาลเมืองบ้านฉาง ยังเป็นพื้นที่ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ ประชาชนและบุคลากรของภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดทางความคิดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน องค์กร เพื่อทำให้บ้านฉางเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ต่อไป

เมทะนี โด่งดัง ผู้สื่อข่าว จ.ระยอง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือสถาบันการสร้างชาติและ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ลงนาม MOU ยกระดับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปกรรมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

Read More »