วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อให้บริการประชาชนและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อให้บริการประชาชนและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.ย.63 ที่ชุมชนบ้านเกษตรศิริ ม.5 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ก.ย.นี้ โดยมีนายกิตติพงค์ อุตตมะเวคิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการและภารกิจของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อให้บริการและถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะอาชีพซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ และการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ มีการให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ฝึกอาชีพเสริมและนำนวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ประชาชน เช่น ตัดผม-เสริมสวย และผลิตจาน ชามจากใบตอง เป็นต้น นอกจากนี้ในงานยังได้มีการปล่อยขบวนรถชุดเคลื่อนที่เร็ว “ม้านิลมังกรเซฮร์วิส Fix it Center” ออกไปให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าถึงยังบ้านของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

นายกิตติพงค์ อุตตมะเวคิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างประจำชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยการบูรณาการการศึกษาสายอาชีพเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการให้นักเรียนนักศึกษาที่มีจิตอาสาได้ทำงานร่วมกับชุมชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างระยองต่อประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการหาประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนจะออกไปประกอบอาชีพ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวยังให้บริการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญและสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ อีกด้วย.

วฐิต กลางนอก/ระยอง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ