ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นางสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน     ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสมาชิกแม่บ้านของหน่วย ร.3 พัน.3 หลังจากที่ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. โดยมี พันเอกหญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ให้กับสมาชิกแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2  ณ ห้องประชุม 4 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 กล่าวว่าในการประชุมในวันนี้  เพื่อดำเนินการตามกรอบนโยบายของพันเอกหญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ที่ได้กรุณาประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

จึงได้นำแนวทางนโยบายที่ได้รับมอบจัดชี้แจงถ่ายทอดนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 วิสัยทัศน์สมาคมแม่บ้านทหารบกที่เป็นหัวใจหลัก และนโยบายสมาคมแม่บ้านทหารบกที่เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ได้ดำเนินโครงการตามกรอบนโยบายอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาและการเน้นย้ำข้อห้ามต่างๆ รวมถึงการแต่งกายเครื่องแบบแม่บ้านทหารบก

การใช้สื่อโซเชียลในรูปแบบต่างๆให้กับสมาชิกแม่บ้านในหน่วยทุกๆคน ได้รับทราบเพื่อให้มองภาพและเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้เน้นย้ำในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆและขอชื่นชมสมาชิกแม่บ้านของหน่วย ในการปฏิบัติงานที่แสดงออกถึงการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจ และแสดงให้เห็นถึงการมีน้ำหนึ่งใจเดียวที่รักสามัคคีของทุกๆคนดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา และหวังว่าในกิจกรรมต่างๆต่อไปก็จะได้รับความร่วมมืออย่างนี้ตลอดไป.          

ภาพ  : 303 PR TEAM
ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ