ขนส่งจังหวัดลำพูน

ขนส่งจังหวัดลำพูน อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ขนส่งจังหวัดลำพูน อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ตรวจความพร้อมรถ/พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตาม checklist  ดังนี้

     1.1 ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 42  คัน ไม่พบการกระทำความผิด

     1.2 ตรวจความพร้อมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ สมุดประจำรถ ใบอนุญาตขับรถ การแต่งกาย ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย ความอ่อนเพลีย ชั่วโมงการทำงาน จำนวน 45 ราย ไม่พบการกระทำความผิด

2. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดังนี้

     2.1 จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร

            – ผู้โดยสารขึ้นรถที่ สด.ลำพูน จำนวน 80 ราย

            – ผู้โดยสารลงรถที่ สด. ลำพูน จำนวน 33 ราย

     2.2 ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ และผู้โดยสาร ไม่พบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

     2.3 กำชับพนักงานขับรถ/ผู้ประจำรถ และประชาสัมพันธ์แนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการภายในรถโดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการลงทะเบียนผ่าน App : ไทยชนะ หรือการลงชื่อในแบบผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร

3. ให้คำแนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับการงดดื่มสุราบนรถโดยสารและบทลงโทษ การคาดเข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการร่วมสังเกตพฤติกรรมผู้ขับรถพร้อมช่องทางการร้องเรียน ทางสายด่วนโทร 1584 จำนวน 38 ครั้ง

4. ดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะโดยให้บริการแก่ประชาชน เช่น การสอบถามข้อมูลการเดินรถ/อัตราค่าโดยสาร จำนวน 7 ราย

5. ตรวจจับความเร็วรถด้วยกล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 11 จำนวน 135 คัน พบไม่รถที่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด

6. เฝ้าระวังติดตามการใช้ความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร..

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ