คณะทำงาน

คณะทำงาน EEC จับมือ สำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ เพื่อเพิ่มมิติด้านการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แนะเมืองพัทยาต้องเตรียมความพร้อมของแผนการดำเนินการ ก่อนเสนอของบประมาณ

คณะทำงาน EEC จับมือ สำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ เพื่อเพิ่มมิติด้านการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แนะเมืองพัทยาต้องเตรียมความพร้อมของแผนการดำเนินการ ก่อนเสนอของบประมาณ

      ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ รณจักร์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมของโครงการในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของเมืองพัทยา ในการเพิ่มมิติด้านการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาให้การต้อนรับ

    นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่า สำหรับการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือในครั้งนี้ ด้วยขณะนี้สำนักงาน EEC และสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการทำแผนบูรณาการEEC ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญที่เมืองพัทยามีแผนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยได้มีการจัดทำแผนแม่บทไปแล้ว คณะทำงานEEC จึงลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้และความพร้อมของโครงการ เมืองพัทยา รวมมถึงความเหมาะสมของพื้นที่

     ทั้งนี้สำหรับการดำเนินงานขั้นต่อไปนั้นจะเป็นในส่วนของเมืองพัทยา ในการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอไปยังคณะทำงานEEC ในการพิจารณาและบูรณาการระหว่างสำนักงานEECและสำนักงบประมาณ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดสรรงบประมาณ สำหรับความเป็นไปได้ในการผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือนั้นจากแผนการดำเนินการที่เมืองพัทยานำเสนอนั้นมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าเมืองพัทยาจะมีการปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่อย่างไร และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

     ด้าน หม่อมราชวงศ์ รณจักร์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า สำหรับการลงพื้นที่ของสำนักงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อปัญหาและข้อปฏิบัติของเมืองพัทยา เพื่อสนับสนุนงบประมาณได้ตรงประเด็น ซึ่งจากการรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ นั้นมีการจัดทำแผนแม่บทที่ดี แต่หลังจากนี้จะต้องมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ ข้อกฎหมาย ซึ่งหากทุกอย่างพร้อมสำนักงบประมาณก็พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่อไปได้

     ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ก็ทำให้เห็นถึงศักยภาพของสถานที่ที่จะมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนั้นมีองค์ประกอบครอบวงจร ทั้งด้านศักยภาพของพื้นที่และวิถีชาวบ้านดังเดิม เพียงแต่เมืองพัทยาจะต้องมีการออกแบบให้มีความสอดคล้องและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ การทำประชาคมชาวบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมืองพัทยาจะต้องมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะมีการเสนอของบประมาณ ทั้งนี้หากยังไม่การดำเนินการต่าง ๆเหล่านี้แม้ได้รับงบประมาณมาการดำเนินโครงการต่าง ๆก็ไม่สามารถดำเนินการได้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ