ลำพูน

ลำพูน – วันแรกของการเปิดรับสมัคร ส.อบจ.และ นายก อบจ.ลำพูนคึกคัก

ลำพูน – วันแรกของการเปิดรับสมัคร ส.อบจ.และ นายก อบจ.ลำพูนคึกคัก

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(ส.อบจ.ลำพูน) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(นายก อบจ.ลำพูน)คึกคัก วันนี้(2 พ.ย. 63) ถือเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง และศูนย์ปฎิบัติการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(อบจ.ลำพูน) บ้านน้ำบ่อเหลือง ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเมื่อเวลาประมาณ 07:30 น. ผู้สมัครนายกฯ และ ส.อบจ.ลำพูน ได้ทยอยเดินทางมาถึงศูนย์ประสานงานฯ

เวลา 08:30 น. นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ชี้แจงขั้นตอนการสมัครกับผู้สมัครโดยเฉพาะผู้สมัครนายกฯ เนื่องจากมีผู้มาลงเวลาก่อน 08:30 น. จำนวน 3 คน ถือว่าทั้ง 3 คนมาพร้อมกัน ผู้สมัครไม่สามารถตกลงในการลำดับหมายเลขประจำตัวกันได้ จึงทำการจับสลากหมายเลขก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและยื่นใบสมัครต่อไป

สำหรับผู้สมัครนายกฯ 3 คนประกอบด้วย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ สังกัดพรรคเพื่อไทย จับสลากได้หมายเลข 1 , พล.ต.ต.กริช  กิตติลือ ไม่สังกัดพรรค ลงในนามอิสระ จับสลากได้หมายเลข 2 และ น.ส.ชรินรัตน์  พุทธปวน ไม่สังกัดพรรค ลงในนามอิสระ จับสลากได้หมายเลข 3 ตามลำดับ โดยมีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครกันอย่างล้นหลาม

เวลา 09:00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ลำพูน ประกอบด้วย พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ประธานกรรมการฯ , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ , นายเดช ศิรินาม , พ.ต.อ.ปกรณ์ หวันชัยศรี และ นายสิทธศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ กรรมการฯ ได้เดินทางมาติดตามการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งฯ โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.  ไม่มีการเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของ จ.ลำพูน (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 มีจำนวน 329,350 คน) ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันในวันที่ 20 ธ.ค. 63 ระหว่างเวลา 08:00 – 17:00 น. หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายก อบจ. ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ส่วนการออกเสียงลงคะแนนเลือกเลือกตั้ง ส.อบจ. ใช้เขตเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งฯ ลงวันที่ 24 เม.ย. 63 ประชาชนจะต้องตรวจสอบเขตเลือกตั้งของตนเองก่อนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อไป

สนง.กกต.จว.ลำพูน ได้ขอรับสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จาก ผวจ.ลำพูน นายอำเภอ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และ สื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท. ประชาสัมพันธ์เครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน เป็นประจำในการเลือกตั้ง ดังกล่าว ดังนี้

1. แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่และรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 2 – 6 พ.ย. 63. ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ

2. หลักฐานการขอให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ส่วนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ใช้เขตเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 24 เม.ย. 63.

4. ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 บัตร ได้แก่ บัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กากบาท (X) ได้เพียงหมายเลขเดียว และบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กากบาท (X) ได้เพียงหมายเลขเดียว

5. เนื่องจากเป็นการดำเนินการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้ผู้ที่ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ตามจุดที่กำหนดในหน่วยเลือกตั้ง

ทั้งนี้ จ.ลำพูน มีจำนวนประชากร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 จำนวน 405,075 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 329,350 คน มีนายก อบจ. ได้ 1 คน มี ส.อบจ. ได้ 24 คน จำนวน 24 เขต ประกอบด้วย อ.เมืองลำพูน 9 เขต อ.ลี้ 4 เขต อ.ป่าซาง อ.บ้านโฮ่ง อำเภอละ 3 เขต อ.แม่ทา 2 เขต อ.บ้านธิ อ.ทุ่งหัวช้าง อ.เวียงหนองล่อง อำเภอละ 1 เขต มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 708 หน่วย อ.เมือง 221 หน่วย อ.ลี้ 118 หน่วย อ.ป่าซาง 101 หน่วย อ.บ้านโฮ่ง 79 หน่วย อ.แม่ทา 84 หน่วย อ.บ้านธิ 37 หน่วย อ.ทุ่งหัวช้าง 39 หน่วย และ อ.เวียงหนองล่อง 29 หน่วย กำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธ.ค.63 เวลา 08:30 – 17:00 น. ..นายนพดล  เปิดเผยในที่สุด

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ